מצב הים

חוף תאיו

12:04
07/09

KN

3

- KN

4
SSW